Member-get-member actie DHL ServicePoints Actievoorwaarden

Om mee te kunnen doen aan de wervingsactie voor nieuwe DHL pakketpunten van DHL Parcel zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Member-get-member DHL ServicePoints’ (verder te noemen: 'actie') van DHL Parcel (Netherlands) B.V. en DHL Parcel (e-Commerce) B.V. te Utrecht geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 30076845 en onder nummer 30076835 (verder te noemen: 'DHL').
 2. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 17 juni 2020 00.01 tot 30 september 2020 om 23.59 en wordt gehouden in Nederland.
 3. Deelnemers aan de actie verklaren bij deelname aan de actie akkoord te gaan met de hier beschreven actievoorwaarden. 
 4. DHL behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 5. De gegevens die DHL verkrijgt in het kader van de actie worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. De gegevens worden gebruikt om te communiceren over de uitslag van de actie, producten en diensten van DHL. Voor meer informatie bekijk onze privacyverklaring.
 6. Op alle diensten van DHL is de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van DHL van toepassing.
 7. Op deze actie is het Nederlands recht en gedragscode van klein promotioneel kansspel van toepassing.

Artikel 2 Spelregels

 1. Het deelnemen aan de actie is uitsluitend bestemd voor DHL ServicePointhouders met een geldige samenwerkingsovereenkomst. Pakketpunten die zijn aangesloten bij derden zoals Homerr of ViaTim zijn uitgesloten van deelname.
 2. Meedoen kan tot en met 30 september 2020 door middel van het aanmelden van nieuwe potentiële DHL ServicePoints aanmelden via het aanmeldformulier. In november ontvangt u bericht over de te ontvangen vergoeding.  
 3. De aangemelde potentiële nieuwe DHL ServicePoints moeten vooraf door u op de hoogte zijn gesteld en bereid zijn zich aan te melden als DHL ServicePoint.
 4. De deelnemers krijgen na de actieperiode in de periode van 1 augustus 2020 tot 31 januari 2021 persoonlijk bericht van DHL op het door hem/haar opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Over de uitslag en de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3 Prijzen

 1. De vergoeding bedraagt €100 per nieuw DHL ServicePoint. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe DHL ServicePoint een contract met DHL afsluit voor de looptijd van een jaar. De vergoeding wordt uitgekeerd nadat het nieuwe DHL ServicePoint minimaal 3 maanden actief is als DHL ServicePoint.
 2. U kunt maximaal vijf nieuwe DHL ServicePoints aanmelden in de actie. De maximaal uit te keren vergoeding bedraagt €500.
 3. De manier waarop een nieuw potentieel DHL ServicePoint zich heeft aangemeld is leidend voor het toekennen van de vergoeding van €100. Heeft een nieuwe locatie zich al eerder zelf aangemeld, dan vervalt het recht op de vergoeding van €100.
 4. De vergoeding is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 4 Deelname

 1. Deze actie is alleen geldig indien de deelnemer via het aanmeldformulier zich heeft geregistreerd voor deelname en contactgegevens heeft achtergelaten bij DHL.
 2. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 3. DHL mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij DHL het vermoeden bestaat, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens DHL of derden).
 4. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze actie en/of DHL.
 5. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens. DHL is gerechtigd door de deelnemer opgegeven gegevens op juistheid te controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het uitsluiten van de actie.
 6. Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]