SameDream Actievoorwaarden 'Win gesigneerde Oranje handbalitems'

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win gesigneerde Oranje handbalitems’ (verder te noemen: 'actie') van DHL Parcel (Netherlands) B.V. en DHL Parcel (e-Commerce) B.V. te Utrecht geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 30076845 en onder nummer 30076835 (verder te noemen: 'DHL').
 2. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 5 tot en met 20 november 2022 om 23.59u, die wordt gehouden in Nederland.
 3. Deelnemers aan de actie verklaren bij deelname aan de actie akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de actievoorwaarden pagina.
 4. DHL behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 5. De gegevens die DHL verkrijgt in het kader van de actie worden opgenomen in haar gegevensbestand en worden vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. De gegevens worden gebruikt om te communiceren over de uitslag van de actie, producten en diensten van DHL. Voor meer informatie bekijk onze privacyverklaring.
 6. Op vervoer van goederen over de weg door DHL is de laatste versie van DHL Parcel Europa algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden zijn te raadplegen op de website van DHL.
 7. Op deze actie is Nederlands recht en de gedragscode van klein promotioneel kansspel van toepassing.

Artikel 2: Prijzen

 1. De prijs van de actie bestaat uit een van de volgende items: een gesigneerd Oranje-handbalshirt t.w.v. €50,00, een gesigneerde handbal t.w.v. €70,00. Een prijs bevat één item en wordt toegekend aan één persoon. In totaal zal de actie 6 winnaars opleveren.
 2. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, tegoed of andere prijzen.
 3. Gewonnen prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3: Spelregels

 1. Deelname aan de actie is gratis.
 2. Deelnemers maken kans door tijdens de actieperiode hun gegevens achter te laten met het actieformulier, en akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 3. Om kans te maken op de prijs mag je één keer meedoen met de actie.
 4. Uit de deelnemers worden de winnaars geloot. De winnaars krijgen in de week van 21 november persoonlijk bericht van DHL op het door hem/haar opgegeven e-mailadres via het webformulier. Deelnemers dienen ook hun spam-inbox te controleren.
 5. Over de uitslag en de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. DHL mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij DHL het vermoeden bestaat, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens DHL of derden). Ook behoudt DHL zich het recht voor gegadigden van deelneming uit te sluiten indien uitvoering van de vervoerovereenkomst in redelijkheid niet van haar gevraagd kan worden.
 7. Deelname is uitgesloten voor alle DHL medewerkers en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze actie.
 8. Deelnemers wonen in Nederland en zijn minimaal 18 jaar of hebben toestemming van hun ouders/verzorgers voor deelname aan deze actie.
 9. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens. DHL is gerechtigd door de deelnemer opgegeven gegevens op juistheid te controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het uitsluiten van de actie.
 10. Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].